معماری
خانه » بایگانی برچسب: دوره قاجار، قالی های تصویری، ادبیات غنائی، بهرام گور.

بایگانی برچسب: دوره قاجار، قالی های تصویری، ادبیات غنائی، بهرام گور.

بررسی ادبیات غنائی در فر شهای تصویری دوره قاجار )مطالعه موردی: داستان های بهرام گور(

چکیده قالی های تصویری، گروه نسبتاً بزرگی از قالی های دوره قاجار را تشکیل م یدهند. در این میان تعداد قاب لتوجهی از آ نها تصویرگر ادبیات غنی ایران هستند؛ دسته گسترده ای از قالی های تصویری قاجار این مفهوم را با بهر هگیری از خط نگاره ها، تجلی بخشیده اند. این مقاله ضمن معرفی عوامل زمینه ساز و مؤثر …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس