معماری
خانه » مقالات » مباحث عمومی گرافیک » جلد و صفحه آرایی » مربوط به صفحه آرایی مجله

مربوط به صفحه آرایی مجله

برای صفحه آرایی مجله می توان دو هدف را در نظر گرفت : « راحتی خواندن » و « انگیزه دادن به خواننده برای ادامه خواندن » هر تصمیم صفحه آرا باید برای دستیابی به یکی از این دو هدف یا هر دو آن ها باشد .

اصول مبانی بصری کمک موثری به طراح صفحه می کنند . اگر موضوع مقاله سکون و آرامش می طلبد ، بهتر است از راستاها و فرمها ی افقی استفاده شود و اگر باید استحکام و صلابت و استواری القا شود ، استفاده از راستاهای عمودی مناسب است و در صفحاتی که باید تحرک و جنبش و هیجان تداعی شود ، بهتر است امتداد مایل به کار گرفته شوند .

برخی از دستورالعمل های سودمند برای صفحه آرایی مجله به شرح زیر است :

– دو صفحه مقابل هم مجله که صفحه آرا باید مانند تابلو نقاشی همزمان در هر دو آن هاتصمیماتی را به اجرا در آورد ، از نظر بصری باید با موضوع مقاله تناسب داشته و با روحیه کلی مجله نیز هماهنگ باشند .

– از خطوطی با ضخامت های مختلف می توان برای دستیابی به تعادل صفحه و رسیدن به ترکیب بندی بهتر استفاده کرد .

– ایده آل است که در صفحه آرایی مجله روحیه بصری صفحه مناسب با موضوع آن باشد .

– فضاهای خالی در دو صفحه مقابل هم نقش مهمی دارند و در ابداع و ایجاد خلاقیت می توانند سهم بسیار مهمی داشته باشند .

– وقتی چند ستون مطلب با ارتفاع هم اندازه مجاور یکدیگر قرار می گیرند ، توازن و آرامش و استواری مطبوعی در صفحه ایجاد می شود .

– در صفحه آرایی مقالات مجله ، بهتر است تصاویر و سوتیترها مهم تر در صفحات شروع و نیمه اول مقاله ارا ئه شوندو تصاویر و سوتیترهای کم اهمیت در نیمه دوم و اواخر مقاله قرار گیرند .

– تصاویر در دو صفحه مقابل هم با یکدیگر باید هماهنگی و ضرباهنگ مناسبی داشته باشند .

– در صفحه آرایی ، ضرباهنگ ، تناسب تعادل و توازن ، انسجام و ترکیب بندی مناسب و چگونگی قرار گیری عناصر بصری در کادر مطرح است ؛ اما باید توجه کرد که جوهر صفحه آرایی برقراری نظم است و باید توجه شود که هرج و مرج و فرایندهای گنگ و پیش بینی ناپذیر در آن مطلوب نیست .

+تاریخ سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت ۱۶:۱۰ نویسنده میم .نواز | comment

 

فصل ســـــــــوم ، صفحه آرایـــــــــی مجله

قبل از شروع صفحه آرایی ، ساختار کلی صفحات یعنی همان نظام بصری که گرید نامیده می شود ، باید برای شماره های مختلف مجله به صورت ثابت و مناسب با نوع مجله و مخاطبان آن طراحی شده باشد و مارک آپ با توجه به آن صورت گرفته باشد .

در طراحی ساختار بصری کتاب یا مجله یا بطور کلی هر مکتوب چاپی که صفحات آن مقابل یکدیگر بازمی شوند فاصله سطحی متن از عطف باید از سه حاشیه دیگر هر صفحه ، یعنی حاشیه بالایی و حاشیه پایینی و حاشیه طرف برش و مقابل عطف ، به مقدار محسوسی کمتر انتخاب شود . یکی از اصول بدیهی در صفحه آرایی معاصر در نظر گرفتن دو صفحه مقابل یکدیگر به صورت یک تایلو و یک بستر برای صفحه آرایی است که عناصر بعدی واقع در دو صفحه کاملا باید با هم ارتباط داشته باشند ، به همان ترتیب که در یک اثر نقاشی ، نیمه راست و چپ اثر ارتباط دارند و اثر واحدی را می سازند .

فقط در برخی مجله های تخصصی علمی می توان گرید را به جای دو صفحه مقابل هم به صورت تک صفحه ای طراحی کرد .

تصمیم گیری های نخستین شماره بسیار مهم است و پس از آنکه طراح و سر دبیر و هیئت تحریریه و مسئولان مجله در مورد مسائل فنی و منطقی تولید مجله مانند طول سطرها و فاصله آنهاو فاصله بین ستونها ، حاشیه های صفحه ، اندازه حروف عناوین اصلی و نوع قلم آنها و اندازه حروف عناوین فرعی و نوع قلم آنها و موارد مشابه به بحث و مشورت و تبادل نظر پرداختند و نمونه نشریات مشابه در دیگر کشورها را بررسی کردند ، صورت جلسه ای از تصمیمات اتخاذ شده را برای خط مشی فنی و صفحه آرایی مجله در تمام شماره ها آن تنظیم می کنند و پس از آن در همه شماره ها همان اصول را رعایت می کنند .

پس از طراحی گرید مجله برای صفحه آرایی نخست محاسبه می کنیم که مطالب حروفچینی شده مقاله در گرید ، بدون در نظر گرفتن تصاویر و تیتر و سوتیترها ،چند ستون کامل مجله است و چند صفحه را کاملا پر می کند . سپس تصاویر و طرح ها و تیتر و فضای اضافی برای ورود به مقاله را باید در نظر گرفت و تعداد کل صفحات مقاله را تخمین زد .

اگر میسر باشد ترجیح بر آنست که هر مقاله مجله فارسی زبان از صفحه زوج یعنی صفحه سمت راست شروع شود و پایان آن صفحه فرد باشد .

صفحه آرا باید هر مقاله را در تعداد صفحات کاملی صفحه آرایی کند و از عبارت « بقیه در صفحه … » استفاده نکند .

+

نمونه هایی از Grid در مجلات  :

+تاریخ جمعه چهاردهم فروردین ۱۳۹۴ساعت ۱۸:۲۱ نویسنده میم .نواز | comment

 

فصـــــــل دوم ، مراحل قبل از صفحه آرایی

هر مجله ، دسته هایی کاغذی در اندازه A4 یا حدود آن از جنس کاغذی ارزان قیمت چاپ می کند روی صفحات این کاغذ خطوط افقی با فاصله حدود دو سانتی متر به صورت خط چین یا خط ممتد نازک و سرلوحه نشریه در اندازه ای کوچک در بالای صفحه معمولا دیده می شود و پشت این صفحات خالی و سفید می ماند .استاندارد تعداد سطرها در این صفحات سیزده سطر است ، ولی گاهی تا پانزده و شانزده سطر هم تهیه می شوند . در هر حال ، فاصله سطرها اگر بیش از حد کم باشد ، فضای کافی برای غلط گیری و ویرایش و تعیین حروف باقی نمی ماند .

در این کاغذ ها هم مقالات تالیفی و هم ترجمه شده درج می شود و به این ترتیب ، نظم مناسبی بر مراحل تالیف ،ترجمه ، ویرایش، تعیین حروف و حروفچینی حاکم می شود.

 

نویسندگان مقالات و مترجمان ملزم می شوند که برای مجله فقط روی این کاغذ بنویسند . پس از داوری و تایید مطلب توسط سردبیر یا شورای نویسندگان ، نخستین مرحله ویرایش انجام می شود .

تمام مقالات داقل به ویرایش زبانی نیاز دارند و بعضی از مقالات به تشخیص سردبیر به ویرایش تخصصی یا محتوایی نیاز دارند که شخص با تجربه و آگاه در حیطه موضوع مقاله آن را از لحاظ صحت و مفهوم بودن موارد مطرح شده بازبینی می کند .

[ mark up ]

پس از ویرایش محتوایی و زبانی ، گام بعدی تعیین حروف مطالب مجله است که اصطلاحا به آن مارک آپ می گویند .

[ تعیین حروف مطالب ]

دراولین شماره هر مجله که معمولا شماره صفر نامیده می شود و حالتی آزمایشی است و مواردی مانند نوع حروف متن و اندازه آن ها و نوع حروف عنوان اصلی و اندازه آن ها را تعیین می کنند بقیه شماره ها ی مجله ثابت می ماند . این انتخاب ها با پیشنهاد صفحه آرا و تایید سردبیر یا شورای نویسندگان صورت می گیرد . بعضی مجله ها که مخاطبانی ویژه دارند ممکن است برای ارضای روحیه نوجویی و پرهیز از قاعده مندی ، این گونه نباشند و موارد ذکر شده بالا در هر شماره تغیر کند .صفحه آرا هنگام نخستین بار تعیین حروف مجله باید به مخاطبان مجله توجه داشته باشد و همین طور شخصیت کلی مجله و موضوع و محتوای آن .تاثیر بصری حروف به عوامل مختلفی مربوط است که بکی از مهم ترین آن ها اندازه ضخامت حروف است . حروف هرچه ضخیم تر باشند انرژی بیشتری دارندو منتقل می کنند .درفضاهای داخلی حروف سیاه ( bold  ) سفیدی کمتری داریم و وزن حسی حروف نسبت به فضای قرار گرفته در آن زیاد است . در حروف نازک ( light ) فضاهای داخلی سفید بیشتر است و وزن حسی حروف نسبت به فضای قرار گرفته در آن کم است .

سطرها وقتی به صورت منظم زیر هم قرار می گیرند ، ستونها را می سازند . ستونها مانند جعبه هایی عمودی با کلمات پر می شوند . حروف ریزتر در ستون هایی با عرض کمتر و حروف درشتر در ستون هایی با عرض بیشتر قرار می گیرند . مهمترین عامل برای تعیین طول سطر راحتی خواننده برای مطالعه مجله است و صفحه آرا برای تعیین طول سطر و اندازه حروف باید این موضوع را در نظر داشته باشد که برای خواندن مجله آن را درفاصله بیست و پنج تا سی و پنج سانتی چشم قرار می دهند . سطر مناسب برای مجله باید حداقل شامل پنج کلمه باشد .

با استفاده از اندازه حروف ، در حکم عاملی مشخص کننده ، اهمیت نسبی مطالب را می توان با یک نگاه و به صورت بصری به خواننده القا کرد . عوامل دیگری مانند اندازه طول سطرها نیز در این موضوع موثر است برای مثال ، در مجله ای که مطالب سنگین و فلسفی دارد ،طول سطرها نباید چندان کوتاه باشد ، زیرا با روحیه و شخصیت چنین مجله ای هماهنگ نیست و بر عکس در مطالبی مانند اخبار کوتاه یا مجلاتی که می خواهند سریع اطلاعاتی را به مخاطب منتقل کنند ، طول سطرها باید کوتاه در نظر گرفته شود .

در صفحاتی که حسی از شلوغی را می خواهیم به خواننده القا کنیم ، ستون ها را باریک می گیریم و صفحه را به چهار یا پنج ستون تقسیم می کنیم و بر عکس برای تداعی آرامش و متانت بیشتر طول سطرستونها را بیشتر می گیریم . در نظر داشته باشیم طول طولانی ترین سطرها بیش تر از سیزده یا چهارده سانتی متر نباشد .

[  نمونه اول  ]

پس از تعیین حروف و حروف چینی ، از اولین نمونه حروف چینی بایستی نسخه ای چاپی تهیه شود که اصطلاحا نمونه ( proof ) یا نسخه چاپی ( print ) نامیده می شود . این نمونه « نمونه اول » نامیده می شود .

تصحیح نمونه اول حروف چینی شده ، که نمونه خوانی نامبده می شود ، کاری دو نفره است و بدین گونه است که برای دستیابی به نتیجه بهتر ، دستیار نمونه خوان خبر را با صدای بلند برای نمونه خوان بخواند تا او بر نمونه تمرکز و غلط ها را بگیرد .

در تصحیح نمونه اول و بطور کلی در صنعت نشر برای سرعت عمل از تعدادی علامت برای بیان مطلبی استفاده می شود که برخی از مهمترین آن ها به این شرح است :

– کشیدن خط دور کلمه یا عبارت به معنی خذف آن است .

– علامت        یا       به معنی کم شدن فاصله در جهت افقی و عمودی یعنی در سطر و ستون است و وقتی از آن استفاده می شود که بخواهند فاصله بین دو کلمه مجاور یکدیگر یا اجزای یک کلمه در سطر یا فاصله بین سطری با سطر یا مطلب بالای آن کم شود .

– وقتی زیر کلمه ای خط ممتدی کشیده می شود ، یعنی آن کلمه باید با حروف سیاه حروفچینی شود .

– وقتی خط مواج (www  ) زیر کلمه ای کشیده شده باشد یعنی آن کلمه باید با حروف مایل یا به اصطلاح ایرا نیک (در متن لاتین ایتالیک ) چیده شود .

– اگر خط ممتد و مواج با هم ( www ) زیر کلمه ای کشیده شوند یعنی آن کلمه باید سیاه و ایرانیک چیده شود .

پس از تصحیح نمونه اول باید اصلاحات آن انجام شود . معمولا در متن هایی که نمونه اول کم غلط باشد ، نمونه دوم حروف چینی نهایی است و اگر نمونه اول غلط های بسیار داشته باشد ممکن است علاوه بر نمونه دوم ، نمونه دیگری نیز برای بازبینی نهایی ضروری شود . پس از بی غلط بودن متن مجله و بازبینی نهایی آن ، می توانمرحله صفحه آرایی را آغاز کرد .

+تاریخ پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴ساعت ۲۲:۵۹ نویسنده میم .نواز | comment

 

فصل نخست : کلـــیآت ِ صفحه آرایی ، مجله

مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که ززکه به طور منظم و با فاصله انتشار ِ مرتب  و تحت شماره و ردیف ودوره و تاریخ معین درزمینه های گوناگونبیش از دوبار در سالمنتشر می شوذ و بیش از یک نفر در تهییه مطالب مشارکت داشته باشد و دارای یک مقاله باشد .

مجلات دارای موضوعات ِ تخصصی هستند و مخاطبان خاصی را نیز دار می باشند . قطعش از روزنامه کوچک تر و و داری شیرازه و صحافی است .

[  – تعریف صفحه آرایی مجله و هدف از آن  ]

صفحه آرایی مجله عبارتست از ایجاد نظم و روابط منطقی و موزون بین عناصر نوشتاری و تصویری و فضاهای خالی در دو صفحه مقابل هم مجله با هدف تسهیل خواندن و ترغیب خواننده به ادامه خواندن از طریق ایجاد زیبایی و نوآوری و خلاقیت .

[  – شکل ثابت جلد مجله :  ]

عامل اصلی تعیین کنده قطع مجله و شکل صفحات و چگونگی صفحه آرایی و شخصیت و روحیه بصری جلد ، محتوا و  ویژگی کلی مجله و سلیقه مخاطب است .  جلد مجله دو نقش اصلی را ایفا می کند :

۱ – محافظت از صفحات داخل مجله

۲ – ترغیب خواننده به خواندن مجله  و لازم به توضیح است که جلد شماره های مختلف یک مجله باید روحیه بصری ثابت و در عینحال ویژگی های خاصی را داشته باشد .

– یونیفرم و اونیفرم :

ساختار کلی بصری جلد ،که در همه شماره ها ثابت می ماند ، به انگلیسی یونیفورم و به فرانسوی اونیفورم گفته می شود .ساختارکلی بصری جلد باید بدیع و مناسب ماهیت کلی مجله باشد . در برخی مجله ها که سر لوحه با خطوط سنتی عینا و بدون هیچ ابداع و تغییری خوشنویسی می شود یونیفورم وظیفه دارد که فضای جلد را روز آمد کند و آن را با روح زمانه هماهنگ سازد .

از موارد مهمی که باید در طراحی جلد مورد توجه قرار داد به شرح زیر است :

طراح مجله باید به سلیقه مخاطبان مجله از نظر بصری آشنا باشد و مجموعه عناصر بصری جلد را به طریقی طراحی کند که در میان چندین جلد دیگر در روزنامه فروشی ها جلوه کند و میل به دیدن صفحات و توجه به محتوای مجله را در بیننده برانگیزد .

همچنین قابل ذکر است که اگر روی جلد صورت انسان یا چهره حیوانی باشد جهت نگاه او باید به طرف درون مجله ، یعنی سمت تورق آن ، قرار گیرد و بطور کلی جهت تصویر یا عکس روی جلد باید به سمت مخالف عطف باشد . سرلوحه غالبا بالای جلد مجله قرار می گیرد ولی برای خلاقیت و نوجویی می توان آن را در قسمتهای دیگر نیز قرار داد و با در نظر گرفتن اینکه مجموع عناصر بصری روی جلد را به خوبی و با موفقیت سامان داده باشد . برای راحتی گفتگو درباره جلد مجله با لیتو گرافی و چاپخانه و سردبیر ( روی جلد را در اصطلاح صفحه یک جلد و پشت آن را صفحه دو جلد و ادامه صفحه اخیر را صفحه سه جلد و صفحه پشت آن را که در امتداد صفحه یک جلد است ، صفحه چهار جلد می نامند . )

یونیفورم جلد گاهی فقط یک صفحه جلد را در بر می گیرد و در صفحه چهار جلد از تبلیغات برای پر کردن صفحه استفاده می شود .

در بسیاری از موارد می توان هم صفحه یک و هم صفحه چهار جلد را به یونیفورم اختصاص داد و این دو صفحه را از نظر بصری به هم ربط داد تا ، مانند یک تابلو ، هر دو یک فضای بصری واحد را ایجاد کنند .

[ – قطع مجله :  ]

 

عوامل تعیین قطع عبارتند از

الف ) جنبه های اقتصادی و حداقل بودن دور ریز کاغذ

ب) حس کلی حاصل از مشاهده قطع نسبت به موضوع مجله و مخاطبان آن .

قطع بیشتر مجله ها رحلی یعنی حدود ۲۱*۲۸٫۵ سانتی متر است که به اندازه استاندارد A4  نیز نزدیک است. این قطع بسیار کاربردی و منطقی است . می توان گفت که جلد مجله به دو عامل حسی و اقتصادی بستگی دارد .جلد مجله از نظر حسی باید مناسب موضوع مجله و مخاطبان آن باشد و از نظر اقتصادی در مقایسه با کاغذهای موجود در بازار ، دور ریز نداشته باشد و برای تکثیر ، ارسال مطلبی به راه دور ، قرار گیری در کیف و زونکن و غیره حداکثر بهره وری را داشته باشد .

[ – گرید (پایه کار ) : ]

 

ساختار صفحه آرایی مجله ، یعنی نظام بصری آن ، با شبکه ای از خطوط به نام گرید (grid) یا پایه کار شخص می شود که عبارت است  : از قانونمند کردن و تعیین عواملی مانند طول سطرها و فاصله آن ها از یکدیگر ، فاصله متن از لبه های کاغذ و عطف ، فاصله ستون های حروف از یکدیگر و مواردی از این قبیل .

گرید باید برای استفاده از عناصر بصری متفاوتی مانند حروف متن ، عنوان های فرعی و عنوان های اصلی ، تصاویر ، تصویر سازی ها و ریز نقش ها مناسب باشد و الگوی از پیش تععین شده ای ندارد و باید برای هر مجله ای جداگانه طراحی شود . پایه کار بین نوشته ها و تصاویر رابطه ای موزون و منظم و چشم نواز برقرار می کند  و امکان ظهور خلاقیت های منطقی را فراهم می کند . پراکندگی عناصر بصری را به تجمع تبدیل می کند و بین صفحات مختلف مجله ارتباط و تناسب لازم را برقرار می کند و از اتلاف وقت جلوگیری می کند .

پایه کار مجلات باید به صورت دو صفحه مقابل هم طراحی شود و صفحات دو و سه و چهار ستونی همه در یک گرید لحاظ می شوند .

+

نمونه ایی از صفحه آرایی مجلات روز دنیا

درباره ی رسول مهدی جبار

ایده پرداز، طراح گرافیک و تصویرگر (مدیر وب سایت فیکانو)

همچنین ببینید

طراحی بسته بندی دارو

طراحی بسته بندی مدرن برای دارو. استفاده از رنگبندی سبز روشن در برابر کنتراست بالای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس